Renditingimused

AT Dynamic OÜ Sõiduki renditingimused

1. Rentnik peab olema vähemalt 21 aastat vana, tal peab olema kehtiv juhiluba ja vähemalt kaheaastane juhtimise kogemus.

2. Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult. Rendisõiduki kasutamine seadusevastastel eesmärkide, pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne. on keelatud, Keelatud on rendisõiduki kasutamine väljaspool selleks ettenähtud teid. Sõidukil võib olla asukohapõhine positsioneerimissüsteem.

3. Rentnik kohustub juhtima sõidukit isiklikult ja mitte andma sõidukit kasutamiseks kolmandale isikule ilma lepingule märgitud Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

4. Rentnik on vastutav täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest. Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentija hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus märgitud omavastutusest. Rentniku omavastutus on 319eur. Rentnik vastutab Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud Lepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul, kui Rentnik kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu uimastava aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel jne.

5. Rendisõiduki ärandamise korral peab Rentnik Rendileandjale tagastama Rendisõiduki dokumendid ning võtmed, vastasel korral on Rentnik vastutav Rendisõiduki ärandamise eest täies ulatuses. Rendisõiduki ebaõigest kasutamisest tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Rendisõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest. Rendisõiduki kaotatud võtmete, dokumentide või purunenud rehvi / velje eest tuleb tasuda trahvi 100eur ulatuses. Remondi teostamise koha ja ulatuse määrab Rendileandja.

6. Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

7. Sõiduki broneerimisel kohustub Rentnik tasuma tagatisena 300 eurot. Sõiduki broneerimine on kinnitatud tagatistasu pangaarvele laekumisega vastavalt Rendileandja poolt esitatud broneeringu arvele.

8. Rendilepingu sõlmimisel jätab Rentnik tasutud broneerimistasu 300 eurot tagatisrahaks, kuni sõiduk on vastavalt rendilepingu tingimustele tagastatud.

9. Rentnikule tagatisraha tagastamise tähtaeg on 10 (kümme) tööpäeva (varjatud vigade avastamiseks). Broneeringust loobumisel broneerimistasu ei tagastata! Juhul, kui Rentnik on tasunud ka renditasu, siis loobumisel tagastatakse summast 75%.

10. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Rendisõiduk väljastatakse ja tagastatakse täis kütusepaagiga. Kui Rendisõiduk tagastatakse vähema kui täispaagiga, nõutakse sisse puudu oleva kütuse maksumus ja tankimise teenustasu 10eur.

11. Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurivedeliku taset, välis- ja sisevalgustite korrasolekut, rõhku rehvides jne.) rendiperioodi jooksul. Nimetatud korrashoiuga seonduvad kulutused, mis tulenevad Rendisõiduki normaalsest ekspluateerimisest, võtab enda kanda Rendileandja.

12. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.

13. Õnnetusjuhtumi, inimvigastuse, Rendisõiduki kahjustuse või tema osade varguse korral on Rentija kohustatud teatama juhtunust politseile ning Rendileandjale, lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul arvates juhtumi päevas.

14. Rendipäev on 24 tundi. Rentnik on kohustatud tagastama Rendisõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal. Rendisõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud tasuma viivitatud aja eest renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tulenevast majanduslikust kahjust, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib. Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on rentnik kohustatud tasuma viivist 2% päevas tasumata summalt.

15. Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduse rikkumiste korral kõik trahvid ja nõuded ning leppetrahvid vastavalt seaduses sätestatud korras ning Rendileandja kehtivate hinnakirjade alusel, kuid mitte vähem kui 30eur.

16. Rendisõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on eelneva kokkuleppeta keelatud.